Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1. Definities

1. Vrijmiboo.nl: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder dossiernummer 55225403, handelend onder de naam Vrijmiboo.nl.

2. Betaalde Diensten: de onderdelen van Vrijmiboo.nl die voor Leden toegankelijk zijn tegen betaling van het daarvoor door Vrijmiboo.nl vastgestelde bedrag.

3. Lidmaatschap: de overeenkomst tussen het Lid en Vrijmiboo.nl op grond waarvan het Lid toegang krijgt tot en het recht heeft gebruik te maken van Vrijmiboo.nl.

4. Account: registratie met als doel het bereiken van nieuwe klanten voor het Lid;

5. Profiel: de gegevens van een Lid die een Lid op zijn Account plaatst.

6. Lid: de rechtspersoon die een Account op Vrijmiboo.nl heeft;

7. Content: alle door Vrijmiboo.nl en/of haar partners op Vrijmiboo.nl geplaatste informatie, waaronder, maar niet beperkt tot tekst, foto’s, grafische afbeeldingen, data, geluid, applicaties, software.

8. Gebruikerscontent: alle door een Lid op Vrijmiboo.nl geplaatste informatie, waaronder, maar niet beperkt tot persoonlijke gegevens, tekst, foto’s, grafische afbeeldingen en feedback.

9. Oproepnummer: het administratienummer dat door Vrijmiboo.nl wordt toegewezen aan een Account.

 

Artikel 2. Toegang, registratie en Lidmaatschap


1. Een Lid dient tenminste ingeschreven te zijn bij de Kamers van Koophandel en alle verplichte velden van het registratieformulier correct en volledig in te vullen. Het is niet toegestaan zich onder een andere naam in te schrijven dan wel anderszins een valse identiteit aan te nemen.

2. Vrijmiboo.nl is gerechtigd ter controle van de inschrijving een uittreksel uit het register van de Kamers van Koophandel te verlangen.

3. Het Lidmaatschap gaat in zodra Vrijmiboo.nl dit aan de aanvrager heeft bevestigd [door toezending van een wachtwoord waarmee een Account kan worden aangemaakt].

4. Vrijmiboo.nl behoudt zich het recht voor een aanvraag tot Lidmaatschap te weigeren, desnoods zonder opgave van redenen.

5. De toegestuurde gebruikersnaam en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk, en het Lid dient hier zorgvuldig mee om te gaan. Meer in het bijzonder mogen de gebruikersnaam  in combinatie met het wachtwoord niet aan derden ter beschikking worden gesteld of op enigerlei wijze openbaar worden gemaakt.

6. Het Lid is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en voor alle handelingen die via zijn Account worden verricht.

7. Indien en zodra het Lid vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn gebruikersnaam, wachtwoord, Account en/of identiteit dient hij Vrijmiboo.nl daarvan direct op de hoogte te stellen. Vrijmiboo.nl is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van de veiligheid van (de Leden van) Vrijmiboo.nl en het Lid dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.

8. Vrijmiboo.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de voor Vrijmiboo.nl geldende inschrijvingsvereisten te wijzigen c.q. nadere voorwaarden te stellen aan het Lidmaatschap van Vrijmiboo.nl.

 

Artikel 3. Het gebruik van Vrijmiboo.nl


1. Het Lidmaatschap van Vrijmiboo.nl heeft tot doel het bereiken van nieuwe klanten voor het Lid. De door het Lid op zijn Account verstrekte informatie dient met dit doel verband te houden. Het is niet toegestaan een Account te gebruiken voor andere doeleinden, voor het verrichten van onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die, naar de mening van Vrijmiboo.nl, in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden.

2. Het Lidmaatschap van Vrijmiboo.nl is voor eigen risico van het Lid. Dat wil zeggen dat het Lid zelf verantwoordelijk is voor, onder andere, de mate waarin hij/zij informatie verstrekt aan andere Leden.

3. Het Lid zal zich bij het gebruik van Vrijmiboo.nl en alle communicatie die hij verstuurt via de door Vrijmiboo.nl of namens geboden faciliteiten onder meer onthouden van:

a. het plegen van inbreuk op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten);

b. het plegen van (virtuele) diefstal;

c. het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie;

d. het verspreiden van onrechtmatige of strafbare teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder-)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde mailbommen;

e. het doen van obscene dan wel (suggestieve) seksuele uitlatingen;

f. het gebruik van de gegevens van andere Leden voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn bestemd, waaronder het verstrekken van deze gegevens aan derden of het versturen van spam, kettingbrieven of mailings met een commercieel karakter;

g. het plegen van computervredebreuk ('hacken');

h. het vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen;

i. het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag;

j. het zich door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden verschaffen van toegang tot de Content en/of de Gebruikerscontent;

k. het anderszins (al dan niet opzettelijk) nadelig beïnvloeden of verstoren van het gebruik van Vrijmiboo.nl door andere Leden.

4. Het is Leden bij het gebruik van Vrijmiboo.nl en alle communicatie die zij versturen via de door of namens Vrijmiboo.nl geboden faciliteiten voorts niet toegestaan:

a. direct of indirect contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL's, e-mailadressen of andere persoonlijk herleidbare informatie in een Profiel op te nemen;

b. verzoeken ter verkrijging van contactgegevens te doen aan andere Leden;

c. binnen 24 uur meer dan drie e-mailberichten te versturen naar hetzelfde Lid, zonder eerst van het betreffende Lid antwoord of toestemming daarvoor te hebben gekregen;

d. foto’s van seksuele aard, jeugdfoto's, groepsfoto's, foto's van dieren of foto's van andere mensen dan het Lid zelf op een Profiel te publiceren;

e. een Profiel te gebruiken als blog, column of daarop anderszins teksten of afbeeldingen te plaatsen die niet direct of indirect gericht zijn op het vinden van een partner;

f. een valse identiteit aan te nemen;

g. Vrijmiboo.nl op enigerlei wijze te gebruiken voor het adverteren voor diensten of producten, of voor enig ander (commercieel) doel dat niet in overeenstemming met het doel van Vrijmiboo.nl is.

5. Profielen dienen eerlijke en correcte informatie over het Lid te bevatten en mogen niet misleidend zijn. De op een Profiel geplaatste informatie dient door het Lid actueel te worden gehouden en in geval van feitelijke wijzigingen onverwijld te worden aangepast of bijgewerkt.

6. Vrijmiboo.nl is gerechtigd om alle Profielen te controleren en is tevens gerechtigd om bij constatering van gebruik van Vrijmiboo.nl in strijd met het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst een Profiel te wijzigen, weigeren of verwijderen, een Account tijdelijk of definitief te blokkeren, een Lid tijdelijk of definitief de toegang tot Vrijmiboo.nl te ontzeggen en/of het Lidmaatschap te beëindigen.

 

Artikel 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden


1. Alle bedragen zijn in euro en exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Vrijmiboo.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging prijzen van Betaalde Diensten te wijzigen. In geval van periodiek verschuldigde bedragen, is Vrijmiboo.nl gerechtigd middels schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van de resterende termijn van het abonnement van het Lid de geldende prijzen aan te passen.

3. Alle facturen dienen zonder korting of verrekening te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.

4. Bij gebreke van tijdige betaling van een verschuldigd bedrag, is het Lid, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf de oorspronkelijke vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling ook na ingebrekestelling uitblijft, is Vrijmiboo.nl gerechtigd de vordering uit handen te gegeven. In dat geval is het Lid naast de verschuldigde hoofdsom (inclusief opgelopen rente) tevens gehouden tot volledige vergoeding van (buiten-) gerechtelijke incassokosten, verband houdende met de inning van de vordering, met een minimum van EUR 62,00 ex BTW.

5. Er vindt geen restitutie van door het Lid reeds betaalde bedragen plaats.

 

Artikel 5. Privacy


Het privacy beleid van Vrijmiboo.nl zoals beschreven in de Privacyverklaring maakt integraal deel uit van deze gebruiksvoorwaarden.

 

Artikel 6. Intellectueel eigendom


1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Vrijmiboo.nl, zoals maar niet beperkt tot, het siteontwerp, de vormgeving, de handelsnamen en merken en de Content van Vrijmiboo.nl, maar met uitzondering van de Gebruikerscontent, komen toe aan Vrijmiboo.nl en/of haar partners. Het Lid dient zich te onthouden van elke inbreuk op deze rechten, waaronder begrepen het mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vrijmiboo.nl openbaar maken, bewerken, verveelvoudigen, kopiëren, of anderszins (her)gebruiken van (een deel van) de Content.

2. Het is verboden om de diensten, webpagina's, computercodes of elementen waaruit de diensten van Vrijmiboo.nl zijn opgebouwd op enige manier te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden, uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren dan wel op enige andere wijze te verveelvoudigen of openbaar te maken.

3. Het Lid staat er voor in dat de door hem op Vrijmiboo.nl geplaatste Gebruikerscontent geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden en vrijwaart Vrijmiboo.nl zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden ter zake en voor alle schade (inclusief alle kosten) die Vrijmiboo.nl in verband met dergelijke aanspraken lijdt. Door het uploaden van Gebruikerscontent geeft het Lid Vrijmiboo.nl het onherroepelijke recht om deze Gebruikerscontent zonder betaling van enige vergoeding aan het Lid openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen, te kopiëren en/of anderszins te (her)gebruiken in het kader van de diensten van Vrijmiboo.nl, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het mailings, nieuwsbrieven en dergelijke. Vrijmiboo.nl is (derhalve) onder meer gerechtigd om de foto van een Lid zoals geplaatst in zijn/haar Profiel te gebruiken in banners en andere uitingen op resp. in advertenties voor Vrijmiboo.nl, tenzij het Lid in zijn/haar Profiel heeft aangegeven dat de foto uitsluitend op verzoek van een ander Lid mag worden getoond.

4. Het is Leden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) niet toegestaan om door derden op Vrijmiboo.nl gepubliceerde Gebruikerscontent op enige wijze openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen, te kopiëren of anderszins te (her)gebruiken.

 

Artikel 7. Beëindiging van het Lidmaatschap


1. Het Lidmaatschap eindigt automatisch na het aflopen van de abonnementsperiode.

2. In geval van automatische incasso betaling kan door het Lid op elk gewenst moment worden beëindigd via de website, per e-mail aan info@Vrijmiboo.nl of per post aan Vrijmiboo.nl onder vermelding van uw Oproepnummer. Beëindiging van het Lidmaatschap geeft geen recht op restitutie van enig reeds aan Vrijmiboo.nl betaald bedrag en laat eventuele vorderingen van Vrijmiboo.nl jegens een Lid onverlet.

2. Vrijmiboo.nl is gerechtigd, naar haar eigen discretie, om een Lidmaatschap zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

a. het Lid een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden of anderszins, niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt;

b. het Lid handelt in strijd met wettelijke voorschriften;

c. het Lid verdacht wordt van, dan wel veroordeeld is wegens het plegen van een strafbaar feit;

d. het Lid onder curatele is gesteld, onder bewind is gesteld, in aanmerking is gekomen voor schuldsanering, danwel het aannemelijk is dat het Lid anderszins niet aan de uit het Lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen kan voldoen;

e. Vrijmiboo.nl naar haar oordeel één of meerdere gegronde klachten over het gedrag van het Lid op Vrijmiboo.nl heeft ontvangen;

In geval van beëindiging van het Lidmaatschap door Vrijmiboo.nl is Vrijmiboo.nl gerechtigd eventuele bestanden van het Lid onmiddellijk te verwijderen en hem verdere toegang tot Vrijmiboo.nl te onthouden.

3. Wanneer Vrijmiboo.nl wegens overmacht gedurende een periode langer dan een maand niet aan zijn verplichtingen jegens een Lid kan voldoen, is Vrijmiboo.nl gerechtigd het Lidmaatschap te beëindigen middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring of e-mail aan dat Lid.

4. In geval Vrijmiboo.nl besluit haar activiteiten (geheel of gedeeltelijk) te staken eindigt het Lidmaatschap daarmee automatisch.

5. Beëindiging van het Lidmaatschap in overeenstemming met het in dit lid bepaalde leidt nimmer tot enige aansprakelijkheid van Vrijmiboo.nl en laat onverlet enige vordering van Vrijmiboo.nl op het betreffende Lid.

 

Artikel 8. Niet naleving; aansprakelijkheid van het Lid


1. In geval van niet-naleving van enige verplichting voortvloeiende uit het Lidmaatschap, waaronder, maar niet beperkt tot, niet naleving van enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden door het Lid, is Vrijmiboo.nl gerechtigd om zonder nadere aankondiging en/of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst:

a. het Profiel te wijzigen;

b. het Account tijdelijk te blokkeren;

c. het Lidmaatschap te beëindigen;

onverminderd het recht op eventuele schadevergoeding en/of andere aan Vrijmiboo.nl uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden en/of de wet toekomende rechten.

2. Het Lid is aansprakelijk voor en vrijwaart Vrijmiboo.nl zowel in als buiten rechte van alle aanspraken van derden in verband met onrechtmatig gebruik van zijn gebruikersnaam, wachtwoord en/of Account, de gevolgen van het gebruik van Vrijmiboo.nl in het algemeen en/of niet naleving enige verplichting door het Lid uit deze gebruiksvoorwaarden of anderszins.

 

Artikel 9. Geen garantie; aansprakelijkheid van Vrijmiboo.nl


1. Vrijmiboo.nl spant zich er voor in Vrijmiboo.nl zorgvuldig te onderhouden, vrij van virussen te houden, ononderbroken beschikbaar te stellen en gepland onderhoud tijdig aan te kondigen.

2. Vrijmiboo.nl garandeert uitdrukkelijk niet dat:

a. het Lidmaatschap resulteert het bereiken van nieuwe klanten voor het Lid;

b. de op Vrijmiboo.nl gepubliceerde Content en Gebruikerscontent juist en/of volledig is dan wel geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt gebruikt;

c. de werking van Vrijmiboo.nl foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen of voor zover noodzakelijk voor reparaties.

3. Op Vrijmiboo.nl geplaatste Gebruikerscontent, alsmede anderszins door derden geplaatste meningen, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, advertenties, aanbiedingen of andere informatie zijn afkomstig van de betreffende auteur(s) en/of aanbieder(s). Vrijmiboo.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en kan de juistheid, volledigheid of het nut daarvan niet garanderen.

4. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Vrijmiboo.nl, is Vrijmiboo.nl niet aansprakelijk voor (de gevolgen van):

a. gedrag van andere Leden of derden als gevolg van of in verband met het Lidmaatschap of gebruik van Vrijmiboo.nl;

b. gebruikmaking van op Vrijmiboo.nl gepubliceerde informatie;

c. verlies van een gebruikersnaam en/of wachtwoord dan wel voor onrechtmatig gebruik van het Account of de identiteit van het Lid;

d. het gebruik door andere Leden en overige derden van door een Lid op Vrijmiboo.nl gepubliceerde of via Vrijmiboo.nl verzonden informatie

e. uitval en/of onbereikbaarheid van Vrijmiboo.nl, het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, (elektronische) storingen.

5. Enige aansprakelijkheid van Vrijmiboo.nl is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en tot ten hoogste een bedrag van 50,- euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak. Vrijmiboo.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen reputatieschade, gevolgschade, gederfde winst of geleden verlies.

 

Artikel 10. Slotbepalingen


1. In geval van gehele of gedeeltelijke overname, fusie of juridische splitsing van Vrijmiboo.nl, gaan de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het Lidmaatschap over op de verkrijgende partij en is het Lid jegens de verkrijgende partij gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit het Lidmaatschap en deze Gebruikersvoorwaarden.

2. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door Vrijmiboo.nl op elk moment worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op Vrijmiboo.nl en zijn alsdan direct van toepassing, ook op alle lopende Lidmaatschappen.

3. Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Vrijmiboo.nl zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk benadert.

4. In alle gevallen waarin deze Gebruiksvoorwaarden niet voorzien beslist Vrijmiboo.nl.

5. Op het Lidmaatschap en op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen een Lid en Vrijmiboo.nl dienen bij uitsluiting aanhangig gemaakt te worden bij de bevoegde rechter te Amsterdam; dan wel, ter keuze van Vrijmiboo.nl, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van het Lid.

© 2018 vrijmiboo.nl | Idsgn